1 Условия размещения платной рекламы
Пок. Прод.
$
£

ДОГОВІР

надання рекламних послуг

м. Київ                                                                                                        __.__.2010 року

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Тессера» (далі за текстом - «Виконавець») в особі Лазаренка Станіслава Миколайовича, який діє на підставі Статуту, з одного боку, та _____________________________________ (далі за текстом - «Замовник») в особі ____________________, який діє на підставі ______ ______, при одночасному згадуванні іменуються як «Сторони», а кожна окремо як «Сторона» уклали цей договір про наступне:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Виконавець надає Замовнику можливість розміщення рекламної інформації Замовника в Інтернеті за адресою http://resurs.ua у текстовому та / або графічному вигляді, на умовах визначених у Додатках до даного Договору.

1.2.  Послуги по даному Договору включають:

  • Розміщення рекламних матеріалів, наданих Замовником, в мережі інтернет за адресою http://resurs.ua, на умовах визначених у Додатках до даного Договору;
  • Показ рекламних матеріалів, наданих Замовником, в мережі інтернет за адресою http://resurs.ua, на умовах визначених у Додатках до даного Договору.

1.3.   Даний Договір є базовим.

1.4.   По кожній окремій рекламній компанії Сторони оговорюють у Додатках до даного Договору: вартість, строки, умови розміщення та показу рекламних матеріалів, формат рекламних матеріалів.

 

2. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

2.1. Цей Договір набуває чинності з моменту підписання його уповноваженими представниками Сторін та діє протягом одного календарного року.

2.2. Датою початку настання зобов'язань Виконавця вважається робочий день, наступний за датою отримання Виконавцем коштів на розрахунковий рахунок у порядку, визначеному п. 4 цього Договору та рекламних матеріалів, у відповідності з технічними вимогами, необхідними для розміщення реклами в мережі Інтернет.

2.3. Датою закінчення зобов'язань Виконавця вважається дата закінчення дії даного Договору.

2.4. Виконавець має право відмовитися від надання послуг чи достроково закінчити розпочате надання послуг та розірвати даний Договір та стягнути завдані збитки, у разі порушення Замовником взятих на себе обов'язків за даним Договором та/чи «Угодою з користувачем», письмово попередивши про це Замовника не менш як за 14 робочих днів. При цьому кошти сплачені Замовником не повертаються.

 

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Обов'язки Виконавця:

3.1.1. Надавати Замовнику послуги, які є предметом цього Договору протягом терміну, визначеному в цьому Договорі.

3.1.2. Вчиняти дії щодо перевірки та забезпечення виконання Замовником умов даного Договору та «Угоди з користувачем».

3.1.3. Забезпечувати усіма розумними мірами безперервне у часі функціонування послуг, що є предметом цього Договору.

3.1.4. У разі неможливості забезпечення безперервного у часі функціонування послуг, що є предметом цього Договору, Виконавець зобов'язується продовжити термін своїх зобов'язань за цим Договором шляхом відсунення дати кінця настання зобов'язань за цим Договором на проміжок часу, який дорівнює часу, протягом якого мала місце перерва у функціонуванні.

3.1.5. Надати Замовнику Акти прийому-передачі послуг протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту закінчення терміну дії даного Договору, що оформлюється Актом прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг).

3.1.6.  Підтвердити, що рекламні матеріали відповідають технічним вимогам, які необхідні для розміщення реклами в мережі Інтернет протягом двох робочих днів з моменту отримання їх від Замовника та протягом 14-ти робочих днів розмістити їх у мережі Інтернет за адресою http://resurs.ua.

3.1.7.  У разі невідповідності рекламних матеріалів технічним вимогам, які необхідні для розміщення реклами в мережі Інтернет, відразу проінформувати про це Замовника та надати свої зауваження.

3.1.8.     Ознайомлювати Замовника за його вимогою з перебігом виконуваних робіт.

 

3.2. Обов'язки Замовника:

3.2.1. Оплатити послуги Виконавця у порядку, передбаченому цим Договором.

3.2.2. Підписати Акт прийому-передачі послуг протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту отримання Акту від Виконавця.

3.2.3.  Надати виконавцю рекламні матеріали, у відповідності з технічними вимогами, необхідними для розміщення реклами в мережі Інтернет протягом 5-ти робочих днів з дня підписання даного Договору.

3.2.4.  Вказані рекламні матеріали передаються Замовником за адресою електронної пошти Виконавця, яка обумовлена у Додатках до даного Договору.

3.2.5.  При належному виконанні Виконавцем своїх обов'язків по даному Договору, прийняти виконані роботи (надані послуги) згідно відповідного Акту прийому - передачі.

3.2.6. При користуванні послугами, що є предметом цього Договору, Замовник зобов'язується дотримуватися діючого законодавства України, «Угоди з користувачем», зокрема, але не виключно:

- повну заборону на розміщення інформації чи матеріалів, які суперечать чинному законодавству України;

- повну заборону на розміщення інформації чи матеріалів, які порушують авторські та суміжні права будь-яких третіх осіб, інші майнові чи немайнові права;

- повну заборону на розміщення інформації чи матеріалів, які принижують честь та гідність будь-яких третіх осіб;

- повну заборону на розміщення матеріалів які можуть порушити нормальне функціонування обладнання та програмного забезпечення;

- повну заборону на розміщення інформації, що не відповідає персональній сторінці;

- повну заборона на розміщення не коректно заповненої інформації;

- повну заборону на розміщення інформації, що містить порнографічний чи аморальний зміст;

- повну заборону на розміщення листів та інформації, що містить антирекламу, "листів щастя", посилань з рефералами (участь у мережевому маркетингу);

- повну заборону на розміщення інформації, що містить жорстокість, насилля;

- повну заборону на масове розміщення рекламних посилань на інші ресурси.

 

3.3. Замовник має право:

3.1.1.   Здійснювати загальний контроль за виконанням умов даного Договору.

3.1.2.   Інформувати Виконавця про виявлені недоліки надання послуг.

3.1.3.   Здійснювати ротацію рекламних матеріалів на протязі строку дії Договору.

 

 

4. РОЗМІР ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ

4.1. Сторони дійшли згоди, що вартість послуг Виконавця за цим Договором обумовлюється в Додатках до даного Договору, які є нвідємною частиною даного Договору.

4.2. Оплата здійснюється у гривнях шляхом безготівкового перерахунку коштів на розрахунковий рахунок Виконавця, вказаний у цьому Договорі згідно з виписаним Виконавцем рахунком-фактурою.

4.3. Послуги, які є предметом цього Договору, надаються на умовах 100-відсоткової передплати.

 

5. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК

5.1. У випадку виникнення спорів за цим Договором Сторони зобов'язуються вжити усіх можливих заходів для їх вирішення у претензійному порядку.

 

5.2. У разі неможливості вирішення спорів за цим Договором у претензійному порядку, спори вирішуються у судовому порядку, згідно чинного законодавства України.

 

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов'язань за цим Договором у випадку, якщо воно стало наслідком обставин непереборної сили: пожеж, повнів, землетрусів, інших стихійних лих; військових дій, масових заворушень, змін у законодавстві, так само, як і інших обставин, які Сторони не мали змогу ані передбачити, ані попередити розумними мірами, якщо такі обставини безпосередньо унеможливили виконання Сторонами зобов'язань за цим Договором.

6.2. Сторона, яку спіткали обставини, що унеможливили виконання зобов'язань за цим Договором, повинна невідкладно сповістити іншу Сторону про такі обставини та зобов'язання, виконання яких стало неможливим в їхній наслідок.

 

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. У випадку невиконання зобов'язань за цим Договором, Сторони несуть відповідальність у відповідності до цього Договору та діючого законодавства України.

7.2.   Виконавець не несе відповідальності за будь-які втрати чи збитки Замовника, які виникли внаслідок користування послугами, які є предметом цього Договору.

7.3. Замовник самостійно несе відповідальність за будь-які його дії, які безпосередньо чи опосередковано завдали шкоди чи збитків будь-яким третім особам, або за будь-які його дії, які порушують чинне законодавство України.

7.4. Замовник самостійно несе відповідальність за достовірність рекламної інформації, розміщеної внаслідок надання Виконавцем послуг, які є предметом цього Договору, за якість рекламованих товарів та послуг.

 

8. ІНШІ УМОВИ

8.1.   У разі якщо протягом 4 (чотирьох) календарних днів, з дня закінчення строку на підписання Акту прийому передачі, від Замовника не надійшло жодних зауважень, щодо Акту прийому - передачі виконаних робіт, такий Акт прийому-передачі виконаних робіт вважається підписаним зі сторони Замовника без зауважень.

8.2. Усі зміни та доповнення до даного Договору повинні бути виконані у письмовій формі, підписані уповноваженими представниками сторін та є невід'ємною частиною даного Договору.

8.3. Після підписання Сторонами даного Договору втрачають свою силу усі попередні домовленості, переговори та листування, як в усній, так і в письмовій формі, відносно предмета даного Договору.

8.4.  Сторони дійшли згоди, що факсимільні копії документів, які виникають під час виконання даного Договору, мають юридичну силу до моменту обміну їх оригіналами.

8.5.   У випадку втрати чинності будь-якого окремого положення цього Договору або визнання будь-якого положення цієї угоди таким, що суперечить чинному законодавству України і, як наслідок, визнання цього положення недійсним, це не призводить до втрати чинності всіх інших положень цього Договору та Договору в цілому.

8.6.    Цей Договір складено українською мовою, підписано на 5-ти сторінках в двох екземплярах, по одному екземпляру для кожної із сторін , при цьому, кожний екземпляр такого Договору має однакову юридичну силу.

 

9. ЮРИДИЧНА АДРЕСА ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

Каталог товаров

Форум Статьи Объявления
svitradiatoriv Биметаллические радиаторы (19.08.2011 09:00):
Биметаллические радиаторы - oдни из устройств, предназначенных для отопления. Эти биметаллические секции предусмотрены для подключения к системам водяного и парового отoпления. При этом темперaтурa теплового носителя имеет возможность 
svitradiatoriv Алюминиевые радиаторы технология производства (19.08.2011 08:56):
Алюминиевые радиаторы считаются одними из превосходнейших систем отопления, на почти всех конференциях им присваиваются наиболее наихорошие заслуги, им напевают хвалебные оды  журналы  по строительной темике, вот некие выдержки из этих заметок: Приводим наиболее принципиальные выражен
sav ОКНА ПВХ, ОТКОСЫ, БАЛКОНЫ ПОД КЛЮЧ (10.07.2014 22:00):
Компания "САВ строй" предлагает широкий ассортимент товаров и услуг: - изготовление качественных долговечных окон и дверей из ПВХ профилей SALAMANDER, REHAU, КВЕ, TECK; - остекл...
sav ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ОТКОСЫ, БАЛКОНЫ ПОД КЛЮЧ (10.07.2014 21:59):
Компания «САВ строй» осуществляет полный комплекс услуг по изготовлению, установке и гарантийному обслуживанию пластиковых конструкций, включая все организационные вопросы. Мы пред...
sav ОКНА ПВХ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, БАЛКОНЫ И ЛОДЖИИ (10.07.2014 21:58):
Установка современных пластиковых окон становится неотъемлемой частью ремонта. Мы предлагаем своим клиентам весь спектр услуг от продажи пластиковых окон, оснащенных современными с...